fbpx

Adatkezelő neve: Zsolnai Linda E.V.
Képviseli: Zsolnai Linda
Adószám: 7645399-1-41
Elektronikus levelezési címe: info@zseelphotography.com
Adatkezelő honlapjának címe: www.zseelphotography.com
Telefonszám: 0670-600-1225

Személyes adatok kezelése a vállalkozásnál:

Vállalkozásom fotózási szolgáltatást nyújt ügyfelei részére. Elsősorban gyermek, család fotózási tevékenységet folytatok. A személyes adatok kezelésére is ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódóan kerül sor.

A  fotózási szolgáltatást egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, vagy telefonon, esetleg a közösségi oldalakon érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, e-mail címét, ahova elküldöm vonatkozó ajánlatomat. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy töröljük az érdeklődő személyes adatait. Amennyiben az érintett megrendeli a kínált szolgáltatást, akkor a birtokomba jutnak a természetes személyek további személyes adatai.

Tevékenységem során partnereim e-mail címe és telefonszáma is tudomásomra jut. Az ilyen módon a rendszerbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezelem. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek.
Fokozottan ügyelek partnereim, megrendelőim személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett járok el.

A fotózások alkalmával megkapott adatokat és papírokat az előírásoknak megfelelően tárolom, ahhoz nem férhet hozzá harmadik fél, és 1 év elteltével archiválom a törvényi szabályozásoknak megfelelően.

Az adatkezelés jogalapja a fotózásra jelentkező személyek önkéntesen megadott hozzájárulása. Ezek személyek elfogadják a jelen Szabályzatot, és hozzájárulnak személyes adataik jelen Szabályzat szerinti kezeléséhez.A regisztráció során az ügyfél megadja az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatait (név, e-mail cím, telefonszám).  A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a kapcsolattartás a fotók átadásának időpontjáig. A Fotós a megadott adatokat törli, ha:-azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;-az érintett ügyfél azt kéri;-az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;-az adatkezelés célja megszűnt;-azt hatóság vagy bíróság elrendeli.Az érintett ügyfél kérheti személyes adatai törlését.

Elsősorban saját weboldalamon, és közösségi oldalaimon mutatom be tevékenységemet és referencia fotóimat. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára a szolgáltatásokról. A weboldal működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról.

Megteszek minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy ügyfeleim személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) által előírt módon kezeljem.
Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők weboldalamon.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Facebook oldalaim:
www.facebook.com/zseelphotography

www.facebook.com/kutyafotozasbudapest

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és tevékenységem, referenciáim bemutatása.
A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását. Nincs befolyásom ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kapok személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

 

Az adatkezeléssel érintettek jogai:

– Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

– Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés célja,
• az érintett személyes adatok kategóriái,
• azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama

– Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat.

– Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:
• vitatja az adatok pontosságát,
• jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az
adatok törlését.

– Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.);
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) –
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.).

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezé si c ím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 061/391-1400
Fax: 061/391-1410

Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu